Värdegrund

Omfattning
Denna kod har fastställts för att understryka de grundläggande principer som styr MVG och
dess dotterbolags verksamhet. Denna kod skall styra den dagliga verksamheten för
anställda inom MVG koncernen vad gäller deras relation till medarbetare, kunder,
leverantörer, ägare och samhälle. Denna kod fastställer inte bara att MVG:s förhållningssätt
till internationella och nationella lagar och förordningar skall kännetecknas av efterlevnad,
utan också att dessa externa krav utgör en lägsta nivå för vårt uppförande. Denna kod
innebär att MVG och koncernens anställda skall vara ansvarstagande inom företagets
verksamhetsområden i byggandet av ett hållbart samhälle. MVG uppmanar och förväntar sig
att leverantörer, konsulter och andra samarbetspartners följer dessa principer.
MVG:s uppförandekod och mål för hållbar utveckling baseras på följande internationella
principer:
• FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
• FN:s Global Compact
• ILO:s principer för rättigheter på arbetet
• OECD:s riktlinjer för multinationella företag

1. Anställda
1.1 Arbetsmiljö
Vi har en hälsosam arbetsplats där ingen skadas eller förolyckas och en kultur som
genomsyras av ett gemensamt och personligt ansvarstagande för arbetsmiljön där hälsa och
säkerhet kommer först.

1.2 Arbetsrätt
Anställda rekryteras och befordras uteslutande med sina kvalifikationer för arbetet som
grund och utan hänsyn till ras, religion, ålder, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning,
politisk övertygelse, medlemskap i fackförening, civilstånd eller handikapp som hindrar
arbetsuppgiften. MVG tolererar ingen form av trakasserier eller våld på arbetsplatsen.
Tvångsarbete och/eller barnarbete är strikt förbjudet i koncernens verksamheter. Vidare
accepteras inga produkter från leverantörer eller dess underleverantörer där barnarbete
förekommer.

1.3 Ersättning
Alla anställda löner sätts på ett korrekt och rättvist sätt utifrån löneprinciperna i våra
kollektivavtal, individuella prestationer och företagets framgång. Lönerna som betalas skall
minst motsvara enligt lag eller avtal fastställd minimilön och vara tillräckliga för att tillgodose
basbehoven för de anställda. Överenskommelser beträffande inhyrning av personal och
lärlingsvillkor, skall inte företas med syfte att undgå koncernens skyldigheter mot personal
gällande lagar, socialförsäkring, lagstiftning och föreskrifter.

1.4 Föreningsfrihet
Alla anställda inom MVG har rätt till föreningsfrihet. MVG respekterar rättigheten för alla
fackligt anslutna att förhandla kollektivt.

1.3 Intressekonflikt
Inga anställda får vara involverade i aktiviteter eller inneha positioner utanför MVG som står i
konflikt med företagets affärsintressen. Sådana intressekonflikter kan omfatta
styrelseuppdrag, betydande aktieinnehav, familjemedlemsanställning eller terrorklassade
eller av säkerhetstjänst bevakade organisationer.

1.4 Anställdas delaktighet
MVG strävar efter att upprätthålla goda förbindelser med varje anställd genom
företagsinformation och processer för delaktighet, samt att respektera organisationsfrihet
och rätten till kollektiva förhandlingar och avtal.
MVG förväntar sig att anställda respekterar och bidrar till visionen Starkare Tillsammans och
arbetssättet Rätt Från Mig genom att på arbetsplatsen respektera och efterleva MVG:s
värderingar Flexibilitet & Disciplin, Omtanke & Respekt, Medvetenhet & Ansvar.

2. Kunder
Nöjda och lojala kunder är grundläggande för MVG:s anseende och fortsatta framgång.
Ärlighet och integritet i samtliga kontakter med våra kunder är en förutsättning för en lönsam
och långsiktig affärsrelation. MVG tar avstånd från all form av kartellbildning i syfte att
kontrollera marknaden. MVG skall förse kunderna med korrekt produktinformation och
endast ingå åtaganden vi kan leva upp till. Alla anställda inom MVG bidrar till
kundtillfredsställelsen!

2.1 Produktkvalitet och säkerhet
MVG skall leverera produkter och tjänster av genomgående högt värde, kvalitet och
pålitlighet. Produktsäkerhet är av allra högsta betydelse. Samtliga leveranser från MVG skall
följa relevanta regler och förordningar med avseende på produktsäkerhet. Vårt åtagande och
engagemang för hög kundtillfredsställelse omfattar högkvalitativa produkter och en snabb
och effektiv behandling av våra kunders angelägenheter.

2.2 Gåvor och förmåner
Gåvor, representation, ersättning och personliga förmåner får bara erbjudas utomstående
om de är av ringa värde och är förenliga med rådande praxis. Inga gåvor, ingen
representation, inga personliga förmåner får ges om de står i motsatsförhållande till
tillämpande lagstiftning eller rådande praxis. Gåvor som strider mot dessa krav skall
rapporteras till MVG:s ledning för utredning och beslutad om åtgärd.

3. Leverantörer
3.1 Gåvor och förmåner
Ingen av MVG:s anställda skall eftersträva eller acceptera gåvor eller förmåner som kan
antas påverka deras affärsmässiga beslut. Gåvor som kan antas påverka affärsmässiga
beslut skall rapporteras till MVG:s ledning som utreder och beslutar om åtgärd.

3.2 Mänskliga rättigheter och miljöfrågor
MVG skall informera sina leverantörer om företagets värderingar och affärsprinciper. Vi skall
inte ha affärsrelationer med leverantörer som bryter mot tillämplig lagstiftning, inte
upprätthåller grundläggande mänskliga rättigheter eller åsidosätter miljöfrågor.

4. Samhälle och Miljö
4.1 Lagstiftning och lokal praxis
MVG:s anställda måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar som företaget är verksamt
i. Om det uppstår en konflikt mellan en mer restriktiv lagstiftning och kodens principer och
värderingar skall lagstiftningen gälla. Vi ska respektera lokala traditioner och lokal praxis där
våra bolag är verksamma. I de fall det finns en konflikt mellan lokal praxis och kodens
principer och värderingar skall koden ge vägledning i hur den anställde skall agera.

4.2 Samhällsengagemang och bidrag
MVG eftersträvar att ha en verksamhet som på ett positivt och hållbart sätt bidrar till de
samhälle vi är verksamma i. Företaget lämnar däremot inga bidrag eller donationer till
religiösa eller politiska partier.

4.3 Miljöpåverkan
MVG åtar sig att förhindra, minimera och dämpa de skadliga effekter som vår verksamhet
och våra produkter har på miljön. Vi strävar efter att reducera våra produkters miljöpåverkan
under hela dess livscykel. Alla anställda inom MVG skall bidra till att hushålla med energi,
återvinna material och sortera ut avfall enligt fastställda rutiner.

5. Implementering
Denna uppförandekod gäller alla anställda inom MVG koncernen. Koden fastställer de
viktigaste principerna för vårt ansvar som företag, det går inte att täcka in alla tänkbara
etiska dilemman som kan uppstå. Koden är tänkt att tjäna som vägledning för de anställda
att vid alla tillfällen uppträda med integritet och med gott omdöme. Kodens efterlevnad och
innehåll utvärderas och revideras av MVG:s ledningsgrupp.

6. Överträdelser av uppförandekod
Varje anställd skall skyndsamt rapportera överträdelser av denna kod. Vi förespråkar
öppenhet och att man direkt tillrättavisar den som gjort ett övertramp. Om ärendet är känsligt
kan den anställde vända sig till sin chef eller medlem av ledningsgruppen.

Värdeord inom Motala Verkstad Group
Alla inom Motala Verkstad Group står för det vi gör och är stolta över sitt eget bidrag.
Kunnighet, yrkesskicklighet och ett professionellt agerande ska känneteckna alla
medarbetare inom Motala Verkstad Group.
Under rubriken Starkare Tillsammans arbetar vi aktivt med våra värdeord engagemang,
respekt och ansvar. Vi leder genom exempel och vägleder våra medarbetare i det dagliga
arbetet och genomsyrar allt vi gör och hur vi agerar i alla våra kontakter.

Flexibilitet & Disciplin
• Vi är engagerade, motiverade och fokuserade på att genomföra våra uppgifter med
rätt kvalitet, till rätt kostnad och med rätt leveranstid.
• Vi är öppna för nya intryck, ärliga och uppriktiga och bygger därigenom starka
relationer där vi delar information och kunskap med varandra.

• Vi är drivande och vi har GRIT (ett sammanbitet, metodiskt, långsiktigt ”djävlar-
annamma”)!

• Vi är engagerade och engagerande. Vi är involverade och involverande. Vi delegerar
aktivt och tydligt, lyfter fram goda resultat och på det sättet coachar genom positiv
förstärkning.

Omtanke & Respekt
• Vi respekterar varandra – både privat och professionellt och skapar på så sätt
ömsesidig tillit och ett gott samarbetsklimat.
• I alla våra kontakter med kunder, anställda och övriga intressenter måste vi
respektera varje individ oavsett rang, ras, religion, ålder, nationellt ursprung, kön,
sexuell läggning, politisk övertygelse, medlemskap i fackförening, civilstånd eller
handikapp. Även om vi själva inte delar den andres åsikt.
• Vi respekterar och stödjer fattade beslut oavsett om vi har andra åsikter.
• Vi skall eftersträva en atmosfär där våra medarbetare vågar vara öppna. För att
uppnå denna kultur måste vi våga erkänna misstag och dra lärdom från dem. Det är
naturligt att varje människa gör misstag.
• Vi utövar ett konsekvent ledarskap på ett situationsanpassat sätt med respekt för alla
företagets intressenter.

Medvetenhet & Ansvar
• Vi tar ansvar för de uppdrag vi åtar oss gentemot våra kunder och kollegor och vet
vad som krävs för lyckade leveranser.
• Vi arbetar resultatorienterat och efter bästa förmåga och har tillit till att kollegorna gör
detsamma.
• Vi skall sträva efter att fatta bästa möjliga beslut i varje enskilt fall. Beslut skall
uteslutande baseras på fakta och utan förutfattade meningar. Fördomar, övertygelse
och stolthet skall inte påverka våra beslut.
• Vi tar aktivt ansvar för oss själva och våra medarbetare i vår roll som ledare genom
att vara positiva och därigenom skapa möjligheter.
• Vi håller vad vi lovar.

Kontakta oss

Vi är alltid redo att hjälpa er vidare!

Jag vill diskutera:


    Kontakta oss