Arbetsmiljö inom MVG

Varför är det viktigt?

En god och säker arbetsmiljö är en förutsättning för produktivitet, lönsamhet och attraktivitet som arbetsgivare. Lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet ställer krav på arbetsgivaren att arbeta förebyggande för att förhindra ohälsa och olyckor samt att främja en god arbetsmiljö.

Vad vill vi uppnå?

En hälsosam arbetsplats där ingen skadas eller förolyckas i arbetet samt en kultur som genomsyras av ett gemensamt och personligt ansvarstagande för arbetsmiljön där hälsa och säkerhet kommer först.

Hur gör vi det?

  • Vi har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i vår verksamhet och efterlever fastställt MVG-årshjul för arbetsmiljöarbetet.
  • Vi följer upp sjukfrånvaron regelbundet och är lyhörda för tidiga signaler på ohälsa.
  • Vi rapporterar  minst 10 tillbud per site och år.
  • Vi uppdaterar våra utbildningsmatriser minst en gång per år och agerar på fastställt utbildningsbehov.
  • Vi genomför medarbetardialog med alla medarbetare årligen.
  • Vi följer upp och säkerställer bemanning mot prognos kontinuerligt.
  • Vi engagerar oss i arbetsmiljöfrågor genom att dela erfarenheter och ta till oss ny kunskap.

Vem berörs?

Arbetsmiljö är en viktig fråga för alla i företaget; ägare, styrelse, ledningsgrupp, chefer, medarbetare, skyddsombud och fackliga företrädare. Alla är medansvariga.

Starkare tillsammans genom ett säkert beteende! 

Kontakta oss